22.12.09

Catalunya predica amb l'exemple amb l'aranès

Catalunya ha fet el primer pas per oficialitzar l'aranès amb l'aprovació de l'avantprojecte de la llei que preveu que aquesta llengua es pugui utilitzar per adreçar-se a les administracions del territori català. La iniciativa del Govern vol declarar l'oficilitat de l'aranès a tot Catalunya i atribueix a la Generalitat i al Consell General d'Aran la competència sobre la seva normalització lingüística.
En canvi, és inimaginable que el govern espanyol impulsi algun dia una llei que reconegui, empari i promogui el català, el gallec i l'èuscar; que en fomenti l'ús normal a tot l'estat; determini i faci efectius els drets i deures lingüístics amb relació a aquestes llengües pròpies de diferents zones de l'estat; fomenti el seu ús a les administracions, l'ensenyament, els mitjans de comunicació i les activitats culturals, socials i públiques; asseguri l'extensió del coneixement d'aquestes llengües entre els ciutadans dels respectius territoris, o en fomenti el coneixement a la resta de l'estat.
És la diferència entre veure el plurilingüisme com una riquesa cultural que cal preservar o considerar-lo un problema que només pot generar molèsties. Mentre el govern català es mostra sensible a potenciar l'aranès, a l'estat espanyol impera la mentalitat centralista, uniformista i monolingüe. Catalunya tracta l'aranès tal com voldria que l'estat tractés el català. I d'això se'n diu pràcticar amb l'exemple.
Posted by Picasa